Regulamin MRDPP

REGULAMIN PRACY

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Gliwicach

obowiązujący od 7 września 2016 r.

 

  • 1

1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice.

2. Rada działa w oparciu o przepisy uchwały Nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego a także przepisy niniejszego Regulaminu.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

b) Mieście – rozumie się przez to Miasto Gliwice;

c) Radzie – rozumie się przez to Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, w skrócie MRDPP;

d) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Gliwice;

e) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

  • 2

Zadania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Do zadań Rady należy:

a) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych miasta (programów, strategii, polityk itp.);

b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy; w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;

d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;

e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

f) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku kalendarzowym określi tematy, którymi chce się zajmować w danym roku kalendarzowym.

3. W przypadku innych tematów niewskazanych przez Radę w sposób określony w ust. 2, Rada będzie podejmować decyzję każdorazowo.

 

  • 3

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Rada powołuje i odwołuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza zwykłą większością głosów, spośród swoich członków.

2. Do zadań przewodniczącego Rady należy:

a) kierowanie pracami Rady;

b) reprezentowanie Rady na zewnątrz;

c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady;

d) ustalanie harmonogramu i porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia;

e) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady.

3. Do obowiązków członków Rady należy:

a) uczestniczenie w pracach Rady;

b) stały kontakt ze środowiskiem organizacji pozarządowych,

c) śledzenie zmian przepisów dotyczących trzeciego sektora.

4. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu członek Rady zawiadamia o tym fakcie sekretarza Rady.

5. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

 

  • 4

Organizacja pracy Rady

1. Posiedzenia Rady są zwoływane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Rady.

2. W czasie nieobecności przewodniczącego, w zastępstwie, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący. Jeżeli w czasie nieobecności przewodniczącego, wiceprzewodniczący nie może wykonywać zastępstwa, obowiązki przewodniczącego wykonuje sekretarz.

3. Posiedzenia Rady są otwarte.

4. Rada przyjmuje stanowiska w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

5. Negatywne opinie Rady winny zawierać uzasadnienie.

6. Sprawy do zaopiniowania na danym posiedzeniu będą dostarczane członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący a w czasie kolejnego posiedzenia, wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.

8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady.

9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę przed kolejnym posiedzeniem.

10. Głosowanie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny, z wyłączeniem sobót i dni wolnych
od pracy. Po upływie 24 h prowadzący głosowanie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.

11. Posiedzenie i głosowanie w trybie obiegowym uruchamia przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz.

12. Propozycje tematów do porządku obrad mogą składać członkowie Rady. Porządek obrad rozsyłany jest do wszystkich członków nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia; ostateczny jego kształt przyjmowany jest na początku posiedzenia.

13. Wprowadzenie do porządku obrad tematu na wniosek osoby spoza Rady, odbywa się po zaakceptowaniu przez Radę, w trakcie posiedzenia lub w głosowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w oparciu o pisemny wniosek zawierający określenie tematu oraz kwestii, które mają być przedmiotem interwencji Rady.

 

  • 5

Obieg informacji

1. Członkowie Rady informowani są o wszelkich sprawach związanych z działalnością Rady za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli członek Rady nie ma możliwości korzystania z komunikacji elektronicznej, to informacje i materiały winien otrzymywać telefonicznie i pocztą tradycyjną.

2. Wiadomość o terminie, proponowanym porządku obrad i miejscu posiedzenia oraz materiały, przekazywane są członkom Rady drogą elektroniczną.

3. Informacje o działaniach, planowanych tematach obrad Rady, komunikaty, oświadczenia oraz roczne sprawozdania z działalności umieszczane są na stronie internetowej Rady.

4. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia GCOP, w którym przechowywana jest dokumentacja dotycząca działalności Rady.

 

  • 6

Postanowienia końcowe

Zmiany w Regulaminie Rady mogą być dokonywane przez Radę przy obecności co najmniej ¾ składu Rady zwykłą większością głosów.