Akty prawne

Uchwała nr XXIII/591/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach  (tekst jednolity).

Uchwała nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (tekst uchwały).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817)  (tekst ujednolicony).